Frukostmöte med LSS/Socialpsykiatrin

Lina Ekdahl-Holmström.

På Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 4 juni medverkade områdeschef Lina Ekdahl-Holmström och berättade om LSS/Socialpsykiatrin i Ludvika kommun. Ett 30-tal personer kom till Församlingsgården för att lyssna.

LSS/Socialpsykiatrin är en del av Vård- och omsorgsförvaltningen på kommunen. Verksamheten regleras i huvudsak av tre lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Personer med omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd enligt LSS. I Ludvika finns idag 194 brukare inom LSS. Kommunen ordnar bl.a korttidsvistelse, stödfamiljer och ungdomsboende samt särskilt boende i form av gruppbostäder. 72 personer deltar i olika dagliga verksamheter, 26 har personlig assistans.

Även inom Socialpsykiatrin erbjuds olika typer av stöd till eget boende samt daglig sysselsättning, som exempelvis arbete på “Knuten” som sysslar med transporttjänster och catering.

Kunskapsgenererande möten

Frukostmötet ingick i en serie på sex under 2019. Arrangörer är samordningsförbundet och den lokala samverkansgruppen, LSG. ”För att samverkan skall fungera behöver vi känna till varandra och ha kunskaper om, och rimliga förväntningar på samverkansparternas respektive verksamheter. Det är en av de faktorer som tydliggjorts som ett önskemål i det SSA-arbete vi arbetar med i Västerbergslagen”, heter det i inbjudan till frukostmötena.

Tanken är att alla parter kortfattat får berätta om sina respektive grunduppdrag, för kontaktskapande och kunskapsöverföring.
Kommande planerade frukostmöten är primärvården den 3 september, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan den 22 oktober samt psykiatrin den 26 november. Samtliga frukostmöten hålls i Församlingsgården, Ludvika.

> Linas presentation (pdf)