Många gick SIP-utbildning

Lokala samverkansgruppen i Västerbergslagen, LSG, genomförde tre halvdagsutbildningar i SIP (Samordnad individuell plan) 2019.

Utbildaren Cathrine Flodström Backlund.

Sammanlagt tog mer än 150 personer del av SIP-utbildningarna. Deltagare var såväl chefer som medarbetare från många olika verksamheter i Ludvika och Smedjebacken, exempelvis kommunernas vård-och omsorgsförvaltningar, socialförvaltningar, skolan, arbetsmarknadsenheterna. Även personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården, Psykiatrin m.fl. genomgick utbildningen.

Utbildare var Cathrine Flodström Backlund från Ludvika kommun.

På en samverkanskonferens hösten 2018 blev det tydligt att många vill kände osäkerhet om hur man ska kalla, förbereda, leda, dokumentera och följa upp en SIP. LSG anser att SIP är ett bra, men underutnyttjat, instrument för systematisk samverkan. Därför var naturligt för LSG att anordna vårens SIP-utbildningar.

Instrument för samverkan

SIP, Samordnad Individuell Plan, är en överenskommelse mellan flera aktörer och den enskilde. SIP ska användas när kompetens behövs från flera verksamheter – t.ex. socialtjänsten och psykiatrin. I SIP:en klargör ansvarsfördelningen mellan aktörerna. Vård-, rehab- och genomförandeplaner upprättas som beskriver hur en viss insats ska genomföras i praktiken.

Under utbildningen gick Cathrine Flodström Backlund bl.a genom när en SIP ska användas och vad som krävs, hur arbetsprocessen kan se ut, hur man ska dokumentera och följa upp en SIP.
> Utbildarens bildspel (pdf)