SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Psykisk ohälsa i Smedjebacken

Samordningsförbundet har beslutat finansiera ett projekt i Smedjebacken som ska kartlägga den psykiska ohälsan i kommunen och arbeta förebyggande med målgruppen.

Den psykiska ohälsan i befolkningen fortsätter öka. I Smedjebackens kommun startar därför Individ- och familjeomsorgen ett projekt där man ska arbeta mer förebyggande och uppsökande mot människor som behöver stöd.

Målet för projektet är för det första att hitta personer i Smedjebacken med nedsatt psykiskt välbefinnande, ängslan, oro, sömnsvårigheter etc. Vilka är de, och vad för slags stöd behöver de? Det handlar om att stötta och motivera till arbete eller studier och en meningsfull för att förebygga psykisk ohälsa. De som behöver ska få hjälp att slussas till andra samhällsinstanser som kan ge hjälp. Projektet ska också utveckla och driva kulturaktiviteter som ska ge målgruppen “meningsfulla forum”.

1,6 tjänster under ett år

För att genomföra projektet tillsätts 1,6 tjänster på Individ- och familjeomsorgen. De ska alltså arbeta förebyggande, ute på fältet, och ska fungera som en länk mellan medborgarna och socialsekreterarna/behandlarna på myndigheten.

Projektet pågår mellan 1 maj 2019 och 20 april 2020. Beroende på resultat och politiska beslut kan tjänsterna därefter evetnuellt finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet.

Läs mer >> Ansökan om projektmedel för 2019–2020