SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Gemensam beroendemottagning

Samordningsförbundet har beviljat medel till ett projekt med syfte att skapa en gemensam missbruks- och beroendemottagning i Ludvika och Smedjebacken.

Möjligheten att få stöd och hjälp vid missbruk och beroende av alkohol och andra droger finns redan idag i Ludvika och Smedjebacken, dels inom region Dalarnas primärvård och dels från Individ- och familjeomsorgen i kommunerna.

Syftet med att skapa en gemensam beroendemottagning är att underlätta möjligheten att ge missbrukaren rätt hjälp vid rätt tillfälle, att optimera personalbemanningen samt tillgodose behovet av kontinuerliga gruppverksamheter för missbrukarna och deras anhöriga.

En projektgrupp skapas med verksamhetscheferna från IFO i Ludvika och Smedjebacken samt primärvården. Vuxenpsykiatrin och sndra samverkansaktörer bjuds in för att delta i processen och i utformningen av plattformsbygget av den gemensamma mottagningen.

Projektet beräknas pågå året ut. Därefter ska förhoppningsvis den gemensamma mottagningen vara verklighet.

Läs mer >> Ansökan medel till projektet