SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Samverkanskoordinator i Ludvika

Arbetsmarknadsenheten på Ludvika kommun anställer en person som ska utveckla nya arbetssätt för att få nyanlända arbetslösa i arbete, samt koordinerar befintliga insatser med det lokala näringslivet och andra aktörer som Arbetsförmedlingen, VBU och Samarkand.

Ludvika har de senaste åren tagit emot många nyanlända. Bland dem finns personer med utbildning och erfarenhet inom yrken där det råder brist på arbetskraft. Men många har ändå inget jobb, bland annat därför att man inte vet hur deras kunskaper står sig på den svenska arbetsmarknaden. Brist på svenska erfarneheter och refernser gör det också svårare för dem att få jobb.

Samtidigt är det viktigt att bättre ta tillvara de kunskaper som finns bland de nyanlända. Näringslivets behov av kompetent personal växer i takt med stora pensionsavgångar. Det är en utmaning för samhället att koordinera sina resurser så att nyanländas kompetens tillvaratas och att de får hjälp med att slussas ut på arbetsmarknaden. Samverkanskoordinatorns uppgift blir att samordna de samhälleliga resurserna på ett effektivt sätt.

40 nyanlända i arbete

Projektets mål är att det skapas tre nya kompetensförsörjningsspår, att hålla fyra rekryteringsträffar per år och att minst 40 individer ska gå till varaktig anställning eller studier senast sex månader efter avslutad insats.

Projektet pågår under 2019 och 2020. Samordningsförbundet står för finansieringen.

Läs mer >> Ansökan medel till samverkanskoordinator i Ludvika kommun