SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

SE/IPS-utbildning ska skapa
samsyn om psykisk ohälsa

Kommunens handläggare möter dagligen människor som står långt från arbetsmarknaden. Många mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. Handläggarnas agerande och kommunikation kan vara viktigt för dessa människors utveckling.

För att skapa samsyn och förståelse kring psykisk ohälsa vill de kommunala enheterna Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknad och integration i Ludvika respektive Smedjebacken samt Västerbergslagens utbildningsförbund skicka runt 20 medarbetare på en gemensam utbildning. Västerbergslagens samordningsförbund finansierar utbildningen.

Handläggarna ska lära sig om Supported Employment (SE) och Individanpassat stöd till arbete (IPS). Supported Employment är en beprövad arbetsmetod för dem som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering, jobbcoachning och matchning. Metoden går ut på att med en tydlig målsättning ge individuellt stöd och visa en framkomlig väg mot egen försörjning. Individanpassat stöd till arbete grundar sig på SE-filosofin. Metoden riktar sig till människor med funktionsnedsättning. Fokus ligger på arbetsträning och successiv utslussning.

Ett syfte med utbildningen är att ge medarbetarna ett gemensamt språk i agerande och bemötande. SE/IPS kan bli gemensamt verktyg i det professionella mötet.

Utbildningsanordnare är Stiftelsen Activa i Örebro. Utbildningen bedrivs under fyra heldagar.

> Ansökan medel till SE/IPS-utbildning
> Slutrapport (pdf)