SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Förstärkt samverkan mot höga sjuktal

Ludvika kommun har ovanligt många anställda som är sjuka och ovanligt många är långtidssjukskrivna. Finsam Västerbergslagen beviljade därför medel till ett projekt i höstas, där Försäkringskassan och HR-avdelningen i Ludvika kommun tillsammans tittade närmare på de höga sjuktalen. Nu förlängs projektet till den sisa april 2023.

Det är oklart varför anställda i Ludvika kommun blir sjukskrivna i högra grad än hos andra arbetsgivare. Ett syfte med projektet är att tydliggöra vilka faktorer som påverkat sjuktalen. Målet är att skapa rutiner som gör att man i framtiden undviker långtidssjukskrivningar. Dessa rutiner ska efter projekttidens slut implementeras i ordinarie verksamhet, är tanken.

Genom att identifiera och kartlägga behoven av samordnade medicinska, sociala och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser hos dem som idag är långtidssjukskrivna, kan man ge riktade insatser som gör att de långvarigt kan återgå till arbete. En sådan kartläggning förutsätter förstärkt samverkan mellan olika aktörer som exempelvis sjukvården, företagshälsovården, kommunens socialtjänst eller Arbetsförmedlingen.

Man vill också att projektet ska förbättra informationsutbytet mellan olika aktörer och på så sätt utveckla sjukfrånvaro- och rehabiliteringsrutinerna.

Projektet pågår från 15 augusti 2022 till den 30 april 2023. Motsvarande 1,5 heltidstjänst finansieras av Finsam Västerbergslagen. Två utredare från Försäkringskassan delar på 100 procent och anställda på Ludvika kommun besätter 50 procent.

> Ansökan om medel för förlängt projekt under 2023
> Slutrapport projektet (pdf)