SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Snabbspår inom vården

I Ludvika pågår ett projekt som ska underlätta för nyanlända att börja arbeta inom vården. Samordningsförbundet har beviljat medel till att utveckla och driva projektet vidare.

Snabbspår-projektet ska bidra till vårdens kompetensförsörjning i Ludvika.

Ludvika har de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända. Många av dem vill arbeta inom vården. Men det kräver goda kunskaper i svenska och om hur vård och omsorg fungerar i Sverige. Nyanlända som fått grundläggande svenskundervisning kan söka vård- och omsorgsutbildningen på Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU.

Men utbildningen är en tuff utmaning, med höga krav på språkförståelse och kunskap om exemplevis hur äldrevården är organiserad. Projektet vill ge den här gruppen nyanlända verktyg som underlättar studierna. Målet är att de nyanlända ska kunna bidra till kompetensförsörjningen inom Ludvika kommuns vård och omsorg.

Kombinerad språk- och yrkesutbildning

Snabbspår inom vården är ett samverkansprojekt mellan Ludvika kommun (arbetsmarknadsenheten och bemanningsenheten på vård och omsorgsförvaltningen), Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Lernia. Tanken var att de nyanländas studier i svenska skulle kombineras med en grundläggande vårdutbildning där även praktik ingick. På så sätt skulle deltagarna vara bättre rustade för fortsatta studier på VBUs vård- och omsorgsutbildning.

Under perioden mars-juni 2018 genomgick 15 nyanlända utbildningen Servicevärd i vården. Två praktikperioder ingick i utbildningen. Efter utbildningen erbjöds deltagarna anställning på en s.k. extratjänst, samtidigt som de fortsätter sttudierna i svenska. När de uppnått behörighet att söka VBUs vård- och omsorgsutbildning upphör extratjänsten.

Medel till handledartjänst

Projektet togs väl emot av Vård- och omsorgsförvaltningen och nu har ytterligare 15 nyanlända påbörjat utbildning.

För att utveckla projektet ytterligare har samordningsförbundet beslutat finansiera en tjänst som handledare på de arbetsplatser där deltagarna praktiserar. En person tas ur den ordinarie verksamheten för att fungera som handledare under hela utbildningen, även när deltagarna går över i extratjänst. Därigenom ges deltagarna önskad kontinuitet i handledningen. Genom finansieringen kan vikarier tas in som ersättare för handledaren på hens ordinarie arbetsplats. Medel har beviljats för två år.

Om projektet leder till önskat resultat, dvs att undersköterskor utbildas, får Vård- och omsorgsförvaltningen ta ställning till om modellen ska implementeras i ordinarie verksamhet. Projektägare är arbetsmarknadsenheten i Ludvika kommun och Arbetsförmedlingen Södra Dalarna.

Läs mer >> Ansökan Vårdprojektet – ett lokalt snabbspår inom vården i Ludvika kommun