SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Unga med aktivitetsersättning

Nu introduceras metoden Supported Employment i Ludvika. Finsam Västerbergslagen har beviljat 1,3 miljoner kr till ett treårigt projekt. Målgruppen är ungdomar i åldern 19–29 år som har aktivitetsersättning och som inte får den hjälp de behöver.

Supported Employment är en metod som vill öppna vägen till arbetslivet. Metoden bygger på deltagarnas egen vilja att arbeta.

Supported Employment-metoden bygger på personens egen önskan om att arbeta. Handledarna arbetar utifrån personernas individuella förutsättningar. Arbetet börjar med att klargöra vilka behov av stöd som finns och vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella. Sedan följer arbete med att i samråd med personen hitta en lämplig arbetsplats. På arbetsplatsen är handledaren med som stöd åt både personen och arbetsgivaren, så länge behovet finns.

Det kontinuerliga stödet på arbetsplatsen är centralt i metoden. Att finnas som stöd åt arbetsgivaren och dennes personal är också viktigt. Samverkan med olika myndigheter och instanser ingår i arbetet.

Projektledare

I Ludvika fungerar en projektledare som stöd för individerna. Projektledaren ska få utbildning i metoden och även utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för att på så sätt öka förståelsen och kunskapen om målgruppens problematik.

Insatsen ska också kopplas samman med EVI-verksamheten så att deltagare i målgruppen kan slussas till insatsen.

En styrgrupp ansvarar för uppföljning och utvärdering. I gruppen finns representanter för Vård- och omsorgsförvaltningen, AME Ludvika. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. VBU, Habiliteringen, Psykiatrin och Finsam Västerbergslagen.

30 personer

Målet är att insatsen ska nå 30 personer under de tre år som projektet pågår. Projektet avslutas 30 augusti 2019.

Om projektet faller väl ut är tanken att verksamheten därefter finansieras och drivs som en ordinarie verksamhet av en eller flera huvudmän. Projektägare är arbetsmarknadsenheten i Ludvika kommun.

Läs mer >> Ansökan

>> Se filmklipp om projektet