SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Vårdsamordnare för vuxna med funktionsnedsättning

Det finns ett behov av samordning av vården för vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, framför allt intellektuella och neuropsykiatriska.

Denna målgrupp har oftast svårigheter att själva söka hjälp och ta sig fram i vårdapparaten. De kan också ha svårt att beskriva sina hjälpbehov. Ett annat problem är den stora samsjukligheten i gruppen; det är vanligare med diabetes, astma, bröstcancer, högt blodtryck, stress, självmordsbenägenhet, m.m.

Läkarna på vårdcentralen behöver stöd av psykologer och arbetsterapeuter med erfarenhet från habilitering och vuxenpsykiatri för att kunna skriva bra och rättvisande intyg, vilket kan få konsekvenser i form av nekad ersättning från Försäkringskassan. Sådan kompetens saknas generellt inom primärvården.

Finsam har beviljat en insats där man skall arbeta med att hitta nya sätt att samverka kring just den här målgruppen. I projektet anställs en psykolog och en medicinsk kompetent samordnare i primärvården. Samordnare blir patientens fasta vårdkontakt och ”väg in” i vården. Uppgiften är att samordna vården genom samverkan med olika aktörer som habiliteringen, psykiatrin, kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samordnaren ser över dokumentationen kring patientens funktionsnedsättning vid exempelvis intygsskrivning för aktivitetsersättning. Finns inte tillräcklig information kan samordnaren samla in sådan från olika samverkansparter.

Projektet kommer att pågå under 2022.

> Projektansökan vårdsamordnare
> Slutrapport (pdf)