SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN > GENOMFÖRDA INSATSER

 

Hemmasittarprogrammet

Mellan januari 2012 och juli 2013 genomfördes Hemmasittarprogrammet, ett projekt som finansierades av Finsam, i Ludvika och Smedjebacken. Syftet var att sätta igång verksamheter i grundskolorna som hjälper elever med hög frånvaro att slutföra sin utbildning.

Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun och Västerbergslagen Utbildningscentrum, VBU, genomförde tillsammans insatsen som ett projekt under ett och ett halvt års tid, mellan januari 2012 och 30 juni 2013.

När parterna ansökte om projektmedel hade man i de båda kommunerna identifierat 16 ungdomar som aldrig kom till skolan, dvs hemmasittare/ungdomar i riskzonen. Ytterligare 36 ungdomar var att betrakta som s.k. korridorvandrare – de vistades i korridorerna på skolan, men fullföljde inte sin utbildning.

Målet: starta hemmasittarprogram

Syftet med insatsen var att utarbeta metoder enligt Magelungens hemmasittarprogram (HSP), ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa elever att fullgöra sin skolplikt och slutföra sin utbildning. Projektets mål var att implementera hemmasittarprogram, att bygga upp skolnärvaroteam, att få kunskaper och metoder för att arbeta med gruppen hemmasittare, att minimera antalet hemmasittare och att förbättra det förebyggande arbetet för elever i riskzon.

I projektet utbildades ett tjugotal personer med olika professioner inom skola och socialtjänst i de båda kommunerna.

Ett bra verktyg

Genom projektet har man nu fått ett verktyg för kartläggning, behandling och vidmakthållande. Det har bildats flera skolnärvaroteam för att bemöta barn med hög frånvaro i skolan och det har fastlagts rutiner för vem som gör vad och vilket tillvägagångssätt som gäller vid ett ärende.

Arbetet har resulterat i att antalet hemmasittare har minskat.  Genom att samverka har man också förbättrat det förebyggande arbetet med elever i riskzonen.

Finsam helfinansierade insatsen under projekttiden.

Kontakt

Björn Reinholdsson, Elevhälsan Ludvika, tel. 0240-860 00 (Ludvika kommuns växel)

Läs mer >> Ansökan
Läs mer >> Slutrapport för projektet