SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN > GENOMFÖRDA INSATSER

 

Samverkansinsats AME-IFO Ludvika

ledde till Jobbslussen

Under ett år arbetade en medarbetare med att förbereda en utvecklad samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och Individ- och familjeomsorgen inom Ludvika kommun. Insatsen, som finansierades av Finsam, resulterade i en ny arbetsmodell: Jobbslussen.

Under 2013 identifierade Arbetsmarknadsenheten utvecklingsområden för samverkan med Individ- och familjeomsorgen. Man tog också initiativ till en strukturövergripande insats som man sökte medel från Finsam för. En projektmedarbetare anställdes för att arbeta med kartläggning, metodutveckling och samverkansrutiner.

Insatsen pågick mellan maj 2013 och juli 2014. Ett syfte var att ta fram metoder som snabbt skulle ge kunskap om behoven hos individer aktuella för försörjningsstöd. Ett annat var utarbeta skriftliga rutiner och riktlinjer för arbetsgång och ansvarsfördelning mellan de två enheterna. Målet var att tidigt kunna erbjuda arbetsmarknadsåtgärder och att kartlägga behovet av arbetsfrämjande åtgärder för unga, aktuella hos Individ- och familjeomsorgen.

Arbetet ledde till nya rutiner och nya arbetssätt. En ny arbetsmodell, Jobbslussen, är ett direkt resultat av insatsen. Projektet har också bidragit till ökad förståelse för varandras arbetsätt på Arbetsmarknadsenheten och Individ- och familjeomsorgen. Kontakten mellan enheterna och de gemensamma arbetsrutinerna har förbättrats.

Finsam helfinansierade insatsen Samverkansprojekt AME-IFO under projekttiden. Jobbslussen är helt finansierad av Ludvika Kommun.

Kontakt:

Tommy Berglund, Arbetsmarknadsenheten Ludvika kommun, 0240-56 54 61

Läs mer >>

Ansökan

Slutrapport AME IFO-PDF