SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN > GENOMFÖRDA INSATSER

 

Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa

Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till Ludvika kommun att starta gruppverksamhet för barn i särskilt utsatta miljöer, vilket innebär ökad risk för att de ska utveckla psykisk ohälsa. Det handlade om gruppverksamhet för barn i missbruksmiljöer (BIM), barn till föräldrar med psykisk diagnos (BIP) och barn till separerade föräldrar/vårdnadstvist (Skilda världar).

Idén med verksamheten var att tidigt kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos barnen. Ju tidigare de får hjälp, desto bättre resultat, var tanken.

Gruppverksamheterna var en samverkansinsats mellan Ludvika kommun (elevhälsan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, öppenvården och folkhälsosamordnaren) och Landstinget Dalarna (primärvården, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin),

Läs mer > Ansökan