SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa

Finsam Västerbergslagen beviljade hösten 2017 medel till Ludvika kommun att starta gruppverksamhet för barn i särskilt utsatta miljöer, vilket innebär ökad risk för att de ska utveckla psykisk ohälsa. Det handlade om gruppverksamhet för barn i missbruksmiljöer (BIM), barn till föräldrar med psykisk diagnos (BIP) och barn till separerade föräldrar/vårdnadstvist (Skilda världar).

Idén med projektet var att tidigt kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos barnen. Ju tidigare de får hjälp, desto bättre resultat, var tanken.

Gruppverksamheterna var en samverkansinsats mellan Ludvika kommun (elevhälsan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, öppenvården och folkhälsosamordnaren) och Region Dalarna (primärvården, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin).

Resultat

När det gäller barn i missbruksmiljöer har flera nya handledare utbildats och kommunen kan nu erbjuda barn och ungdomar flera kurser. Köerna har kapats och verksamheten har nu blivit löpande.

Med hjälp av kompetens som redan fanns i kommunen kunde fler skolkuratorer utbildas i Skilda världar – verktyget för barn till separerade föräldrar. I dagsläget har kommunen tre utbildade skolkuratorer.

Barn till psykiskt sjuka föräldrar har rättigheter som slås fast i Barnkonventionen. Personal från kommunen har deltagit utbildningar i s.k. BRA-samtal, vars syfte är att stödja sådana barn. Verktyget har omsatts i praktisk handling och Ludvika kommun samverkar nu mer rutinmässigt runt att identifiera barn till föräldrar med psykisk diagnos, och där det finns risk för omsorgssvikt.

Projektet pågick till och med 31 december 2019.

Läs mer > Slutrapport projektet Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa