SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Gemensam beroendemottagning

Samordningsförbundet finansierade ett projekt med syfte att skapa en gemensam missbruks- och beroendemottagning i Ludvika och Smedjebacken.

Möjligheten att få stöd och hjälp vid missbruk och beroende av alkohol och andra droger finns redan idag i Ludvika och Smedjebacken, dels inom region Dalarnas primärvård och dels från Individ- och familjeomsorgen i kommunerna.

Syftet med att skapa en gemensam beroendemottagning är att underlätta möjligheten att ge missbrukaren rätt hjälp vid rätt tillfälle, att optimera personalbemanningen samt tillgodose behovet av kontinuerliga gruppverksamheter för missbrukarna och deras anhöriga.

En projektgrupp skapades med verksamhetscheferna från IFO i Ludvika och Smedjebacken samt primärvården. Vuxenpsykiatrin och andra samverkansaktörer bjuds in för att delta i processen och i utformningen av plattforsbygget av den gemensamma mottagningen.

>> Slutrapport Gemensam beroendemottagning