SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Samverkanskoordinator i Ludvika

Arbetsmarknadsenheten på Ludvika kommun anställde 2019 Josefina Bylund som samverkanskoordinator. Hennes uppgift var att utveckla nya arbetssätt för att få nyanlända arbetslösa i arbete, samt koordinera befintliga insatser med det lokala näringslivet och andra aktörer som Arbetsförmedlingen, VBU och Samarkand.

Ludvika har de senaste åren tagit emot många nyanlända. Bland dem finns personer med utbildning och erfarenhet inom yrken där det råder brist på arbetskraft. Men många har ändå inget jobb, bland annat därför att man inte vet hur deras kunskaper står sig på den svenska arbetsmarknaden. Brist på svenska erfarenheter och referenser gör det också svårare för dem att få jobb.

Samtidigt är det viktigt att bättre ta tillvara de kunskaper som finns bland de nyanlända. Näringslivets behov av kompetent personal växer i takt med stora pensionsavgångar. Det är en utmaning för samhället att koordinera sina resurser så att nyanländas kompetens tillvaratas och att de får hjälp med att slussas ut på arbetsmarknaden. Samverkanskoordinatorns uppgift var att samordna de samhälleliga resurserna på ett effektivt sätt.

30 nyanlända i arbete

Projektets mål var att skapa tre nya kompetensförsörjningsspår, att hålla fyra rekryteringsträffar per år och att minst 40 individer skulle gå till varaktig anställning eller studier senast sex månader efter avslutad insats.

Projektet pågick under 2019 och 2020. Målet tre jobbspår uppnåddes. 30 personer gick till varaktig anställning eller reguljära studier. Totalt genomfördes fem rekryteringsträffar.

Pandemin påverkade projektet negativt.
– Det är inte lätt att samverka när möten inte är möjliga, konstaterar Johanna Bylund i slutrapporten.

Ingen plan för implementering

Det är många aktörer som på olika sätt jobbar med stöd till arbetslösa. Men samverkan tar tid och ofta räcker den inte till. Fokus hamnar på respektive aktörs kärnuppdrag. Därför menar Johanna Bylund att funktionen som samverkanskoordinator spelat en viktig roll som gett ökade möjligheter att lägga ner den tid som krävs för att  skapa och följa upp ett jobbspår. Det finns dock i nuläget ingen plan för hur rollen som samverkanskoordinator ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundet stod för finansieringen av projektet.

Läs mer >> Slutrapport projektet samverkanskoordinator i Ludvika kommun