SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Snabbspår inom vården

I Ludvika pågick ett projekt som skulle underlätta för nyanlända att börja arbeta inom vården. Samordningsförbundet beviljade medel till att utveckla och driva projektet.

Snabbspår-projektet ska bidra till vårdens kompetensförsörjning i Ludvika.

Ludvika har de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända. Många av dem vill arbeta inom vården. Men det kräver goda kunskaper i svenska och om hur vård och omsorg fungerar i Sverige. Nyanlända som fått grundläggande svenskundervisning kan söka vård- och omsorgsutbildningen på Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU.

Men utbildningen är en tuff utmaning, med höga krav på språkförståelse och kunskap om exemplevis hur äldrevården är organiserad. Projektet ville ge den här gruppen nyanlända verktyg som underlättar studierna. Målet var att de nyanlända skulle kunna bidra till kompetensförsörjningen inom Ludvika kommuns vård och omsorg.

Kombinerad språk- och yrkesutbildning

Snabbspår inom vården var ett samverkansprojekt mellan Ludvika kommun (arbetsmarknadsenheten och bemanningsenheten på vård och omsorgsförvaltningen), Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Lernia. Tanken var att de nyanländas studier i svenska skulle kombineras med en grundläggande vårdutbildning där även praktik ingick. På så sätt skulle deltagarna vara bättre rustade för fortsatta studier på VBUs vård- och omsorgsutbildning.

Under perioden mars-juni 2018 genomgick 15 nyanlända utbildningen Servicevärd i vården. Två praktikperioder ingick i utbildningen. Efter utbildningen erbjöds deltagarna anställning på en s.k. extratjänst, samtidigt som de fortsätter sttudierna i svenska. När de uppnått behörighet att söka VBUs vård- och omsorgsutbildning upphör extratjänsten.

Medel till handledartjänst

Projektet togs väl emot av Vård- och omsorgsförvaltningen och ytterligare 15 nyanlända påbörjade utbildning.

Projektet avslutades i juni 2019.

Projektägare var arbetsmarknadsenheten i Ludvika kommun och Arbetsförmedlingen Södra Dalarna.

Läs mer >> Slutrapport Vårdprojektet – ett lokalt snabbspår inom vården i Ludvika kommun