SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Unga med aktivitetsersättning

I projektet Unga med aktivitetsersättning introducerades metoden Supported Employment i Ludvika. Finsam Västerbergslagen beviljade 1,3 miljoner kr till ett treårigt projekt. Målgruppen var ungdomar i åldern 19–29 år som hade aktivitetsersättning och som inte fick den hjälp de behövde.

Supported Employment är en metod som vill öppna vägen till arbetslivet. Metoden bygger på deltagarnas egen vilja att arbeta.

Supported Employment-metoden bygger på personens egen önskan om att arbeta. Handledarna arbetar utifrån personernas individuella förutsättningar. Arbetet börjar med att klargöra vilka behov av stöd som finns och vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella. Sedan följer arbete med att i samråd med personen hitta en lämplig arbetsplats. På arbetsplatsen är handledaren med som stöd åt både personen och arbetsgivaren, så länge behovet finns.

Det kontinuerliga stödet på arbetsplatsen är centralt i metoden. Att finnas som stöd åt arbetsgivaren och dennes personal är också viktigt. Samverkan med olika myndigheter och instanser ingår i arbetet.

Projektledare

I Ludvika fungerade en projektledare som stöd för individerna. Projektledaren fick utbildning i metoden och även utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för att på så sätt öka förståelsen och kunskapen om målgruppens problematik.

Insatsen kopplades samman med EVI-verksamheten så att deltagare i målgruppen kunde slussas till insatsen.

En styrgrupp ansvarade för uppföljning och utvärdering. I gruppen fanns representanter för Vård- och omsorgsförvaltningen, AME Ludvika. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. VBU, Habiliteringen, Psykiatrin och Finsam Västerbergslagen.

30 personer

Målet var att insatsen skulle nå 30 personer under de tre år som projektet pågick.

Projektägare var arbetsmarknadsenheten i Ludvika kommun.

Läs mer >> Ansökan

>> Se filmklipp om projektet