SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN > GENOMFÖRDA INSATSER

 

Upplevelsebaserad svenskinlärning

Smedjebackens kommun identifierade stora språkbrister hos kommunens nyanlända, trots fullgjord SFI. Därför sökte de medel från Finsam för en insats som skulle stärka den praktiska tillämpningen av det svenska språket, för att därigenom öka målgruppens möjligheter till inträde på den svenska arbetsmarknaden.

Projektet beviljades och genomfördes under perioden 1 september 2013 till 31 augusti 2014.

Insatsens mål var att öka det naturliga användandet av det svenska språket genom konkreta moment kopplade till våra sinnen, att deltagarnas kunskapsnivå i svenska skulle öka och att deltagarna därigenom skulle våga tillämpa språket praktiskt.

Dagliga träffar

Verksamheten bedrevs i grupp, med dagliga träffar om 3 tim per tillfälle. En projektanställd handledare höll i verksamheten under hela projektet. Genom att koppla orden till vardagliga sysslor och upplevelser och genom specifika aktiviteter – exempelvis naturvistelser, studiebesök och studieresor – blev språket upplevelsebaserat och språkinlärningen bättre. Förskolepedagogik användes framgångsrikt. Fem personer med utomeuropeiskt ursprung och mycket varierad utbildningsbakgrund deltog i projektet.

Verksamheten fortsätter

Efter projekttidens slut drevs verksamheten vidare enligt samma mall som arbetades fram i projektet inom Smedjebackens kommuns ordinarie Komhall–verksamhet. Verjksamheten belastar numera kommunens egen budget. 

Finsam helfinansierade insatsen under projekttiden.

Kontakt

Anita Kokkonen, Smedjebackens kommun 0240-66 04 11

Läs mer >> Ansökan
Läs mer >> Slutrapport