SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN > GENOMFÖRDA INSATSER

 

Unga till arbete –
funktionshinder inget hinder

I Smedjebacken samverkade Näringslivsenheten och Omsorgsförvaltningen för att hjälpa ungdomar med funktionshinder att komma ut på öppna arbetsplatsen. Nio deltagare ingick i projektet som pågick hösten 2013 och våren/sommaren 2014.

Smedjebackens kommun ansökte om medel hos Finsam för projektet “Unga till arbete – funktionshinder inget hinder”. Det vände sig främst till personer under 30 år med funktionsnedsättning som uppbar aktivitetsersättning (eller kommer att få aktivitetsersättning eller sjukersättning). De som var med i projektet bedömdes kunna klara ett arbete med anställningsstöd på öppna arbetsmarknaden.

 

Svårt etablera sig

Den här målgruppen har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför inriktade insatsen sig främst på att identifiera arbetsplatser som kunde tänka sig erbjuda anställning eller praktik, samt matcha dessa unga med de aktuella arbetsplatserna.

En projektanställd medarbetare samverkade med Näringslivsenheten och Omsorgsförvaltningen (LSS) för erbjuda deltagare plats i projektet samt hitta lämpliga praktikplatser, inom såväl offentlig sektor som inom näringslivet. Insatsen hade gruppbaserade aktiviteter fyra timmar om dagen, med studiebesök, gruppaktiviter, motiverande samtal och praktik.

Verksamheten fortsätter

Nio deltagare ingick i projektet. Smedjebackens kommun fortsätter nu det påbörjade arbetet och kommer att finansiera den fortsatta verksamheten.

Finsam helfinansierade insatsen under projekttiden.

Kontakt

Mikael Pettersson, Smedjebackens Kommun 0240-66 04 09

Läs mer >> Ansökan
Läs mer >> Slutrapport