OM FINSAM NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Förbundschef

Pernilla Boberg Frank är förbundschef i Nedansiljans samordningsförbund.

Förbundschefen är samordningsförbundets verkställande tjänsteman. Hon ser till att styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund kan bedriva verksamheten i enlighet med lagen om finansiell samordning och samordningsförbundets förbundsordning. Förbundschefen företräder samordningsförbundet på tjänstemannanivå.

Förbundschefen bereder underlag till styrelsens strategiska beslutsfattande och leder samordningsförbundet på operativ nivå.  Arbetet omfattar olika ansvarsområden som  styrelsearbete, ekonomi och administration, processinriktat arbete och verksamhetsutveckling samt kommunikation och omvärldsbevakning.

Arbetsuppgifter

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering av insatser samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Hon tar fram förslag till verksamhetsplan, budget och årsredovisning och ansvarar i övrigt för nödvändig administration av verksamheten.

Förbundschefen kartlägger också samverkansbehovet i regionen. Hon ger processtöd till samordningsförbundets finansierade insatser och ser till att de påbörjas enligt projektbeskrivningen.

I uppdraget ingår även att arrangera frukostmöten, utbildningsdagar, seminarier m.m. i syfte att främja och utveckla samverkan, liksom att utveckla nätverk med samordningsförbund och andra nationella aktörer. Hon ansvarar också för förbundets externa kommunikation.

Tel: 070-222 18 07
E-post: pernilla.boberg.frank@gagnef.se