SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Förbundet hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

RoA – Rehabilitering och arbete

RoA – Rehabilitering och Arbete i Gagnef, Leksand och Rättvik är en insats som startades i mars 2021. Målgruppen är personer i åldern 18–64 år med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden.

Personerna finns främst i målgruppen arbetslösa, långtidssjukskrivna. Individerna ska vara redo för en stegförflyttning och vara rehabiliteringsbara med målet att röra sig mot arbetsmarknaden eller komma i studier. Uppdragsgivare är framförallt IFO och Försäkringskassan.

Helhetssyn på individen

Fokus i insatsen ligger på hälsoinriktade insatser och ett lösningsorienterat förhållningssätt. När personerna har skrivits in görs en noggrann kartläggning genom samtal för att få till rätt insats i nästa steg. Stöd i kontakten med olika myndigheter finns det också möjlighet för individen att få.  RoA-teamet arbetar med en helhetssyn på individen, olika aktiviteter (gruppverksamhet med hälsoaktiviteter, studiebesök, digitala inspirationsföresläsningar mm) samt ger individen stöd i att hitta en lämplig praktik/sysselsättningsplats med kontinuerligt samtalsstöd från coach under tiden.

En rad hälsoaktiviteter, exempelvis skogsvandringar, erbjuds deltagarna.

49 deltagare

Inskrivna i insatsen RoA fram till 30 juni 2022 var sammanlagt 49 deltagare, 33 kvinnor och 16 män. 12 personer avslutades under första halvåret; 4 fick jobb, 2 gick till det förstärkta samarbetet Arbetsförmedlingen-Försäkringskassan, 4 sökte sjukersättning och 2 gick till fortsatt rehabilitering inom vården.

Hälsoaktiviteter

Förutom individuell coachning av varje deltagare så har hälsoaktiviteter (skogsvandringar med aktiviteter, yoga, träning i enkel form) erbjudits en gång varje vecka under både våren och hösten 2022. Två grupper med deltagare har träffats, en i Gagnef med personer från Leksand och Gagnef och en grupp i Rättvik. Dessutom har man erbjudit alla deltagare att delta i digitala föreläsningar vid fyra tillfällen om kost och hälsa, fysisk aktivitet, budget och ekonomi, stresshantering/återhämtning.

Fortbildning

Personalen i RoA-teamet har gått fortbildning under både våren och hösten. ADHD för flickor och kvinnor en digital utbildning som man jobbat aktivt med tillsammans i teamet. Man har också gått kurs utomhus i Rättvik, Naturen i själen i Studieförbundet Vuxenskolans regi som handlar om stresshantering och återhämtning. Under hösten deltar teamet i kurs i lösningsfokus (6 tillfällen).

Mer information

> Anna Sjöberg, projektledare/coach, 0247-802 14, 070-228 74 00
> Bildspel om insatsen Rehabilitering & Arbete
> Broschyr till RoA-deltagare (pdf)