SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Grön förrehabilitering i Nedansiljan

Tillgången på helande natur är god i Dalarna.

I Leksand, Rättvik och Gagnef finns personer som skulle behöva naturunderstödd förrehabilitering för att kunna klara av kommunernas ordinarie arbetslivsinriktade rehabilitering. Det framgår av förstudien ”Grön förrehab i Nedansiljan” som föreslår att en verksamhet dras igång i Änjansdalen.

Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering (”grön rehab”) på flera håll i landet.

Nu finns det alltså möjlighet att starta en sådan verksamhet även i våra tre kommuner. Förstudien föreslår att verksamheten läggs i Änjansdalen på grund av naturens karaktär, avskildhet och möjligheterna att bedriva aktiviteter året runt. I Sifferbo finns en lokal att hyra på gångavstånd från skogen. Verksamheten har gått under namnet ”Naturunderstödd förrehabilitering i Nedansiljan – Rättvik, Leksand och Gagnef”.

Stöd innan ordinarie rehab

I Gagnef, Leksand och Rättvik finns idag väl fungerande arbetslivsinriktad rehabilitering, främst genom kommunernas arbetsmarknadsenheter och genom myndighetssamverkan i exempelvis Coachingteamet för samordnad rehabilitering och Fokus 20–25. Men klimatet på arbetsmarknaden hårdnar. Kraven på arbetskraften ökar. Samtidigt tilltar den psykiska ohälsan och därmed antalet individer som hamnar långt från arbetsmarknaden. Allt fler riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet och utanförskap.

Ett växande antal individer behöver stöd innan de är redo för arbetspraktik, arbetsträning eller arbetsprövning. De står mycket långt från arbetsmarknaden och behöver extra stöd för att klara kommunernas ordinarie insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Insats under 23 veckor

Förstudien har kartlagt gruppen som kan vara i behov av grön förrehabilitering i de tre kommunerna. Pilotverksamheten föreslås pågå under 23 veckor, 2–3 dagar i veckan (2–4 timmar per gång) i en grupp med tolv deltagare. Två aktivitetsledare bör leda verksamheten. Utgångspunkten för verksamheten är utomhusvistelse i skogen med olika aktiviteter. Man arbetar med stresshantering, hälsa, friskvård, personlig utveckling mm. Deltagarna får träna på att passa tider, öva sin sociala förmåga och på att ta mer ansvar.

Verksamheten är till för personer med exempelvis stressrelaterad ohälsa som utmattningssyndrom, depression, långvarig stress och krisreaktioner men målgruppen för verksamheten måste anpassas efter de individuella behov som finns. En viktig omständighet är att deltagarna verkligen vill vara med i verksamheten; motiverade deltagare är mer öppna för vad teamet och miljön erbjuder. Målet är att deltagaren ska gå vidare i arbetslivsinriktad rehabilitering, exempelvis inom kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Läs hela förstudien

> Slutrapport: Förstudien om naturunderstödd arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet i Leksand, Rättvik och Gagnef (”Grön förrehab i Nedansiljan”), pdf, 43 sidor

> Ladda ner förstudiens bilagor (zip-fil)