Fina resultat för perioden 2014–2018

Södra Dalarnas samordningsförbund finansierar och stödjer Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora samt Samverkansteam Säter.

Samverkansteamen drivs av myndigheterna kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa gemensamt.
Samverkansteam Säter startade under sommaren 2018.

Fina resultat på individnivå

Verksamheterna kan redovisa fina resultat på individnivå, särskilt Avesta och Hedemora som har varit igång i flera år.
Den långsiktiga utvecklingen pekar på allt stigande resultat både kvalitets- och volymmässigt sammantaget för alla tre teamen:

  • Totalt antal deltagare i samordnade insatser ökar stadigt, med 50 procent sedan 2015
  • Totalt antal avslut ökar också, en dubblering sedan 2015
  • Resultat mot mål (arbete/studier/annan arbetslivsinriktad rehabilitering) har totalt ökat från 52 till 65 procent
  • Genomströmningstiden för det senaste resultatet är totalt sett 18,8 månader i snitt per deltagare som avslutar mot mål

Totalt antal deltagare i samordnade insatser är under hösten 2018: 151 deltagare. Antal avslut det senaste året är 69 st varav 65 procent når målet.
Det skiljer sig mellan teamen, Kraften Hedemora har 73 procent som når målet, Samverkansteam Avesta är det 50 procent. Däremot är genomströmningstiden lägre i Avesta där det är 15,6 månader och något längre i Hedemora runt 20 månader.

Satsning på utbildning

Deltagarantalet i förbundsfinansierade utbildningar hittills i år (per den 31 augusti 2018) är 232 st i tio insatser.

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter sin satsning på lösningsfokuserade tvärsektoriella grund- och vidareutbildningar, riktade både till professionella och till ledare.

Utbildningarna har lett till förstärkta samarbeten, bättre klientmöten och nya initiativ i samverkan. Nästa år utökas dessa med utbildningar även riktade till civilsamhällesorganisationer, politiker i ledande ställning samt utveckling av webb-portal för interaktiva utbildningar via internet.