SAMVERKAN I SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund – Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Samverkansteam Avesta

Samverkansteam Avesta drivs sedan våren 2015 gemensamt av Avesta kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med finansiering och stöd av Södra Dalarnas Samordningsförbund. Vi har våra lokaler på Kungsgatan 29, centralt i Avesta.

Samverkansteamets uppdrag är att organisera arbetsrehabiliterande verksamhet och ge ett aktivt individanpassat stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov. Teamet erbjuder individsamtal, gruppaktiviteter och stöd i samordningsarbetet runt den enskilde. Deltagaren får också hjälp att bli medveten om sina egna förmågor och få ett ökat självförtroende och självkänsla. Målet är att deltagaren ska bli självförsörjande genom arbete eller studier.

Verksamheten är öppen för individer med samordnade rehabiliteringsbehov i åldrarna 16–64 år. Teamet arbetar med max 40 deltagare samtidigt och inskrivning i teamet sker löpande.

Individen tillsammans med sin handläggare (från någon av de medverkande myndigheterna) kommer på ett studiebesök efter det att det framkommit ett behov av samordnad rehabilitering. Behovet ska ha framkommit genom en SIP (samordnad individuell planering) eller flerpartsmöte. Efter studiebesöket när individen tacka ja till medverkan i Samverkansteamet tas beslut i teamet om inskrivning. Deltagande kan vara upp till 12 månader som kan förlängas. Uppföljning sker var 3:e månad tillsammans med remitterande handläggare.

Kontakt

Sonja Tiger, verksamhetssamordnare
0226-64 57 73 sonja.tiger@avesta.se

Jan Pettersson, socionom
0226-64 57 74 jan.pettersson@avesta.se

Malin Hagström, coach
070-829 51 32, 0226-64 59 50 malin.hagstrom@avesta.se

Läs mer

> Avsiktsförklaring
> Uppdragsavtal
> Halvårsrapport 2021-12-31
> Helårsrapport 2022-06-31
> Halvårsrapport 2020-12-31
> Helårsrapport 2020-06-30
> Halvårsrapport 2018-12-31
> Helårsrapport 2018-06-30
> Helårsrapport 2019-06-30
> Helårsrapport 2021-06-30
> Reglemente för styrgruppen Samverkansteam Avesta
> Policy och måldokument för teamen
> Policy för uppföljning