SAMVERKAN I VÄSTERDALARNA

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

Ansöka om medel

Det finns möjligheter att ansöka om ekonomiska medel från Finsam Västerdalarna, för att genomföra projekt och verksamheter.

vd_pennaHär kan du läsa om vilka kriterierna är för att kunna ansöka och vart man vänder sig.

Övergripande inriktning

Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete.

Finsammedel kan till exempel sökas för:

 • att prova nya arbetssätt/metoder och organiseringar som inte finns idag och som främjar ovan angiven målgrupp
 • aktiviteter som möjliggör och bidrar till utveckling av samverkan mellan Finsam Västerdalarnas parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun)
 • att förstärka befintliga insatser som respektive samverkanspart bedriver
 • förebyggande insatser med syfte att förhindra att individer hamnar i utanförskap
 • utbildningsinsatser hos parterna med syfte att öka personalens kompetens om behovsgrupper och samverkan

Krav på innehåll

En ansökan ska innehålla

 • Projektägare/insatsansvarig
 • Bakgrund/problemformulering
 • Syfte
 • Behovsgrupp
 • Mål
 • Aktiviteter
 • Ekonomi
 • Uppföljning och utvärdering
 • Tidplan
 • I förekommande fall horisontella kriterier

Styrelsen beslutar

Ansökningar tas emot löpande. Beslut fattas i Finsam Västerdalarnas styrelse, som sammanträder fem gånger om året.

Vid beviljande av medel förbinder sig sökande part att till förbundets styrelse regelbundet rapportera hur projekt/insats fortlöper, samt hur medel används.

Läs mer > Processbeskrivning – från idé till insats

Kontakt

Ulf Oskarsson, 0280-182 55