SAMVERKAN I VÄSTERDALARNA

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

finsamteaamvdCoachingteamet

Coachingteamet hjälper individen att hålla ihop rehabiliteringsprocessen. Fokus är att hitta lösningar utifrån varje deltagares individuella förutsättningar. Deltagarna ska känna sig sedda och lyssnade på – det är ju dem verksamheten handlar om.

I Coachingteamet jobbar personal från Malung-Sälens kommun, Vansbro kommun, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna och Försäkringskassan tillsammans. Arbetet går ut på att förbättra deltagarnas livssituation så att de kan klara sin egen försörjning.

Teamet bidrar med sin kompetens utifrån sina yrkesroller och myndigheter och kombinerar detta med lösningsinriktad coachning, helhetssyn på individen, olika individstärkande aktiviteter (gruppverksamhet, studiebesök, friskvård m m), samt stöttning att hitta lämplig arbetstränings- eller praktikplats med bibehållet samtalsstöd från coach under tiden. Coachen har även regelbunden kontakt med representant på arbetsplatsen.

Målgrupp

  • Personer i åldern 18–60 år, med tonvikt på ungdomar och yngre vuxna, som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa, psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta…
  • … och som under minst ett år har haft ekonomiskt stöd från a-kassa, sjukpenning, sjukersättning, försörjningsstöd eller någon annan form av samhällsstöd. Undantag dock från ettårsregeln för dem upp till 30 år.
  • …och som är aktuell hos minst två myndigheter.

I mån av plats kan även andra som skulle ha nytta av Coachingteamets stöd, bli deltagare i verksamheten.

Lång rehabilitering

Coachingteamet arbetar med människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid, snittiden ligger på sex år. Man får därför räkna med att rehabiliteringsprocessen tar lite tid. För att mäta hur framgångsrik rehabiliteringen är, använder man sig av en så kallad Kvalitetsstege. Varje kliv uppåt på stegen för deltagaren närmare arbetsmarknaden.

Ingång till Coachingteamet

Deltagarna remitteras till Coachingteamet via En dörr in i Malung-Sälen eller Vansbro. En dörr in består av personal/handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenvårdspsykiatrin, Vårdcentralen och socialtjänsten, arbetsmarknadsenheterna och LSS i kommunerna (Malung-Sälen och Vansbro). Personer som är intresserade av att delta i Coachingteamet kan ta upp det med sin kontakt hos någon av dessa myndigheter.

Finsam Västerdalarna finansierar hela Coachingteamets verksamhet, utom resurspersonernas insats som myndigheterna själva bidrar med.

Coacher:

Åsa Nilsson, tel.070-61 777 10.

Liselotte Oskarsson, tel 072-725 90 88.

Resurspersoner/adjungerad:

Förutom coacherna finns det två resurspersoner och en adjungerad resurs i teamet. En av resurspersonerna är från Försäkringskassan och bistår med sin kunskap om sjukförsäkringen och en är från Arbetsförmedlingen Malung-Vansbro och bistår med sin kunskap om arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens resurser och regelverk. Det finns också en personal från Öppenvårdspsykiatrin i Malung-Vansbro som är adjungerad i teamet och bistår med sin kunskap inom psykiatri till övriga i teamet.