SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Hälsovägledare

Pär Wennberg arbetade som hälsovägledare under insatsen.

Finsam-Falun finansierade under 2019 och 2020 en tjänst som som hälsovägledare på arbetsmarknadsenheten. Insatsen riktade sig till personer som av olika anledningar stod utanför arbetsmarknaden och som var inskrivna i Vuxen- eller Ungdomsslussen.

Hälsovägledarens uppdrag var att bygga upp aktiviteter inom fältet hälsa, kost, motion, vikt, sömn och stress samt att erbjuda konsultation i hälsofrågor, sociala aktiviteter och möjlighet till fysisk aktivitet.

Hälsovägledaren skulle också samordna vårdkontakter för personer som inte var redo för insats via arbetsmarknadsenheten. Målet var att öka aktivitets- och funktionsförmåga för deltagarna genom förbättrade levnadsvanor. Förbättrat mående och välbefinnande hos deltagarna skulle underlätta möjlighet till oberoende och egen försörjning.

Tjänsten som hälsovägledare finansierades av Finsam-Falun.